برندگان سیمرغ بلورین بخش سودای سیمرغ جشنواره ٣٥ فیلم فجر

  ليست كامل برندگان سیمرغ بلورین بخش سودای سیمرغ جشنواره ٣٥ فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم : به سیدمحمود رضوی برای ماجرای نیمروز سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه :  به

ادامه